Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
СЕБРА
30.04.2014
СЕБРА
29.04.2014
СЕБРА
28.04.2014
СЕБРА
25.04.2014
СЕБРА
24.04.2014
СЕБРА
23.04.2014
СЕБРА
22.04.2014
СЕБРА
17.04.2014
СЕБРА
16.04.2014
sebra
15.04.2014
sebra
14.04.2014
sebra
11.04.2014
sebra
10.04.2014
sebra
09.04.2014
себра
08.04.2014
себра
07.04.2014
СЕБРА
04.04.2014
себра
03.04.2014
себра
02.04.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ