Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
СЕБРА
30.11.2015
СЕБРА
27.11.2015
СЕБРА
26.11.2015
СЕБРА
25.11.2015
СЕБРА
24.11.2015
СЕБРА
23.11.2015
СЕБРА
20.11.2015
СЕБРА
19.11.2015
СЕБРА
18.11.2015
СЕБРА
17.11.2015
СЕБРА
16.11.2015
СЕБРА
13.11.2015
СЕБРА
12.11.2015
СЕБРА
11.11.2015
СЕБРА
10.11.2015
СЕБРА
09.11.2015
СЕБРА
03.11.2015
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ