Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
СЕБРА
31.05.2016
СЕБРА
30.05.2016
СЕБРА
27.05.2016
СЕБРА
26.05.2016
СЕБРА
25.05.2016
СЕБРА
20.05.2016
СЕБРА
19.05.2016
СЕБРА
18.05.2016
СЕБРА
17.05.2016
СЕБРА
16.05.2016
СЕБРА
14.05.2016
СЕБРА
13.05.2016
СЕБРА
12.05.2016
СЕБРА
11.05.2016
СЕБРА
10.05.2016
СЕБРА
09.05.2016
СЕБРА
05.05.2016
СЕБРА
04.05.2016
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ