Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
СЕБРА
28.02.2017
СЕБРА
27.02.2017
СЕБРА
24.02.2017
Себра
23.02.2017
СЕБРА
22.02.2017
СЕБРА
21.02.2017
СЕБРА
20.02.2017
СЕБРА
17.02.2017
СЕБРА
16.02.2017
СЕБРА
15.02.2017
СЕБРА
14.02.2017
СЕБРА
13.02.2017
СЕБРА
10.02.2017
СЕБРА
09.02.2017
СЕБРА
08.02.2017
СЕБРА
07.02.2017
СЕБРА
06.02.2017
СЕБРА
03.02.2017
СЕБРА
02.02.2017
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ