Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
СЕБРА
28.02.2018
СЕБРА
27.02.2018
СЕБРА
26.02.2018
СЕБРА
23.02.2018
СЕБРА
22.02.2018
СЕБРА
21.02.2018
СЕБРА
20.02.2018
СЕБРА
19.02.2018
СЕБРА
16.02.2018
СЕБРА
15.02.2018
СЕБРА
14.02.2018
СЕБРА
13.02.2018
СЕБРА
12.02.2018
СЕБРА
09.02.2018
СЕБРА
08.02.2018
СЕБРА
07.02.2018
СЕБРА
06.02.2018
СЕБРА
05.02.2018
СЕБРА
02.02.2018
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ