Tози портал е разработен по оперативна програма „Добро управление“, чрез ЕСФ, проект BG05SFOP001-3.001-008 с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие.